SPLOŠNI POGOJI

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe.

Z nakupom enega od naših aranžmajev ste zasnovali pravni odnos z organizatorjem in prodajalcem programa. Na prijavnici – pogodbi, ki jo boste ob nakupu aranžmaja prejeli, boste podpisali tudi klavzulo “Soglašam s pogoji pogodbe in programa”; s tem sprejemate pogoje in navodila, ki so tu objavljena. Samo ti pogoji bodo osnova za reševanje vseh morebitnih sporov med Vami kot kupcem in nami kot organizatorjem zato Vas prosimo, da pozorno preberete te pogoje, ki so usklajeni z veljavnimi zakoni.

V programu je za vsak aranžma navedena njegova vsebina: to so usluge, ki so naštete pod naslovom ”CENA VKLJUČUJE”. Vsebino aranžmaja bomo izpolnili natančno po programu, razen v primeru višje sile ali, če se spremenijo pogoji za potovanje (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program,naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Organizator ne zagotavlja nobene dodatne usluge, ki v programu ni navedena in ne vrača odškodnine za morebitne neizkoriščene storitve po krivdi potnika. Večina programov vsebuje tudi fakultativne izlete, katerih organizator je lokalna agencija. Ta se obvezuje, da jih bo izvedla pod posebnimi pogoji (zadostno število prijavljenih potnikov, vremenske razmere,…). Fakultativni izleti so plačljivi v lokalni valuti.

II. PRIJAVA

Prijavite se lahko v agenciji A&B, preko telefona, na spletni strani www.daydream.si ter v vseh pooblaščenih agencijah. Potnik mora ob prijavi posredovati vse zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter plačati akontacijo. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oz. škodo, nastalo zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi potnik in agencija skleneta pogodbo, ki velJa tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o aranžmaju, ali pa se ta pogodba sklicuje na program aranžmaja, v katerem so ti podatki navedeni. Potnikova prijava velja za potrjeno, ko potnik vrne agenciji podpisano pogodbo ter izroči agenciji potrdilo o plačani akontaciji. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo na blagajni agencije ali pri kateri izmed bank. Prijave se bodo sprejemale do popolnitve predvidenega števila potnikov oz. do navedenega datuma. Za vsako prijavo nad 50 € v skupnem znesku zaračunavamo prijavnino v višini 10 € na osebo.

III. PLAČILO

Ob prijavi se vplača 30% akontacija od vrednosti aranžmaja oz. znesek, ki je naveden v programu potovanja; preostanek plačila pa najkasneje 14 dni pred začetkom potovanja oz.kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega zneska ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. V tem primeru veljajo in se uporabljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz odstavka “ODPOVED ARANŽMAJA” teh splošnih pogojev in navodil. Kupec je dolžan plačati agenciji tudi eventuelno razliko, ki je nastala zaradi morebitne računske napake pri obračunu aranžmaja. Ta obveznost velja do izteka poslovnega leta.

IV. CENE

Cene aranžmaja so navedene v programu aranžmaja. Med strankama dogovorjena cena v pogodbi se lahko brez soglasja potnika zviša do največ 10%,vendar najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja in to le v primeru, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb tečajev valut ali spremembe cen prevozov, ki vplivajo na ceno aranžmaja. V primeru večjega povišanja lahko stranka odpove potovanje brez stroškov. Zvišanje se obračuna tudi na eventuelna že plačana delna plačila. Vsa obvestila o morebitnih spremembah dobi potnik v agenciji. Prometni davek je vključen v ceno aranžmaja. Agencija lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na način, ki je predviden v programu. V tem primeru uveljavlja potnik reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi.

V. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potrošnik lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Če se potrošnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potrošnik mora organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije. Organizator potovanja ima pravico le do povračila svojih stroškov, če je potrošnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ter če je potrošnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel sam organizator.

Odpoved aranžmaja je možna osebno oz. pisno v poslovalnici, kjer se je prijavil, po telefonu le informativno; ravno tako vse druge spremembe po želji potnika. (npr. sprememba datuma potovanja, sprememba uslug – namesto pol penziona-polni penzion,…). Odvisno od časa odpovedi je dolžan nositi stroške, ki so navedeni spodaj (razen, kadar je vplačano zavarovanje rizika odpovedi turističnega aranžmaja in za programe, kjer ni drugače navedeno).

PRED ODHODOM:

– prek 30 dni 10 €

– od 29 – 22 dni 10%

– od 21 – 15 dni 25%

– od 14 – 8 dni 60%

– od 7 – 0 dni 90% –

po odhodu 100% OD CENE ARANŽMAJA (na osebo).

Ob ustni odpovedi aranžmaja mora potnik podpisati pisno odpoved, ki mu jo v podpis ponudi agencija. V primeru, da potnik odpovedi ne podpiše, se šteje, kot da aranžmaja ni odpovedal. Če potnik prekine aranžma po tem, ko se je že začelo njegovo izvajanje, vzrok za to pa ni višja sila, nima pravice do povračila stroškov oz. zneska plačanega aranžmaja. Pri potovanjih z letalskim prevozom, se potniku obračuna cena karte, zaradi nastalih stroškov.

VI. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI IN DOKUMENTIRANJE ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA

V slučaju, da ste prisiljeni odpovedati potovanje zaradi elementarne nesreče, bolezni, poziva na vojaške vaje, smrt v ožji družini,… Vam bodo stroški povrnjeni, če ob prijavi vplačate premijo za zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja, ki znaša 5% od cene aranžmaja, veljajo splošni pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj ZAVAROVALNICE MARIBOR d.d.

VII. NEZGODNO ZAVAROVANJE

Vsi potniki, ki potujejo z DAYDREAM Travel. so nezgodno zavarovani pri zavarovalnici ADRIATIC. V primeru invalidnosti znaša zavarovalna vsota 8.345 €; za primer smrtne nezgode in zavarovanja odgovornosti za osebe pa je ta vsota 4.173 €. V primeru odgovornosti za stvari je ta vsota 1.520 €. V primeru poškodbe ali kraje je potrebno to takoj javiti policiji, ki mora sestaviti seznam ukradenih predmetov, njihovo ceno in starost.

VIII. SPREMEMBE PROGRAMA POTOVANJA OZ. ARANŽMAJA

Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda potovanja zaradi spremembe voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer se odvija potovanje, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati) brez odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v potniškem prometu. Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa potovanja oz. aranžmaja zaradi kakršnekoli višje sile med potekom aranžmaja. V teh primerih lahko agencija zagotovi storitve potnikom v spremenjeni obliki v skladu z možnostmi. O kakršnikoli naknadni spremembi programa agencija potnika nemudoma obvesti. Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij in vlakov, kakor tudi ne za tiste spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. Organizator potovanja sme dogovorjeno nastanitev zamenjati samo za nastanitev v objektu iste kategorije ali objektu višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju. Morebitne dodatne stroške zaradi razlike v ceni krije organizator potovanja.

IX. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije lahko potnik v kraju samem reklamira neustrezno storitev pri predstavniku agencije, v njegovi odsotnosti pa pri ponudniku storitve ter skuša sodelovati, da se vzrok reklamacije odpravi. ) Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V obeh primerih se mora potrošnik organizatorju potovanja oziroma prodajalcu pritožiti pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Zahteva za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na potrošnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode. Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, mora potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

X. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik ima pravico do zdravstvene pomoči v skladu z meddržavnimi pogodbami o zdravstveni pomoči. Imeti osebni dokument ter kartico, ki velja v tujini. V nekaterih programih so navedena posebna cepljenja. Vsak potnik je dolžan imeti s seboj veljavno mednarodno potrdilo (rumena knjižica) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Agencija priporoča, da potniki nabavijo polico zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Agencija ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero potuje, ali programa, na katerega se je prijavil.

XI. POTNE LISTINE

Osebni dokumenti in vize so praviloma skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil.

XII. DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik, ki potuje v tujino je dolžan spoštovati vse devizne in carinske predpise. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevanje potovanja, gredo vsi stroški v njegovo breme.

XIII. USTNE INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu potovanja.

XIV. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije nastanitvenih objektov (kategorija objektov oz. število zvezdic), navedene v katalogih ali programih agencije za turistične aranžmaje so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in agencija za to ni pristojna.

XV. PRISTOJNOST SODIŠČA

V primeru, da se potnik in organizator ne moreta dogovoriti o poravnanju nastale škode, je za to pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, april 2013

© 2013, A&B turizem d.o.o. Dunajska 197, 1000 LJUBLJANA